Zrkadlenie slovenskej literatúry

Číslom 4/2005 sa zavŕšil druhý ročník vydávania česko-slovenskej literárnej revue Zrkadlenie/Zrcadlení. Revue vychádza ako štvrťročník a jej vydavateľmi sú Slovenský literárny klub v Českej republike a Slovensko-český klub v Prahe.

Je to obsahovo pestrý a graficky veľmi pútavý časopis. Každé číslo prináša množstvo materiálov od slovenských autorov.

Vo vstupnej, publicistickej časti 4. čísla časopisu nájde čitateľ literárnokritickú štúdiu Alexandra Halvoníka Situačný náčrt vývinových tendencií v slovenskej próze posledného polstoročia. Článok Vojtecha Čelka K jednému nedokončenému prejavu sa opiera o archívne materiály bývalého Federálneho zhromaždenia a na ich základe rekonštruuje vystúpenie slovenskej poslankyne Boženy Fukovej, ktorá ako jedna z mála poslancov vystúpila proti potupnej zmluve o „dočasnom“ pobyte okupačných vojsk po auguste 1968 v Československu. Publicistický blok dopĺňajú úvahy bývalého generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov Dušana Tótha. Publicistický nádych má česko-slovenská reflexia Antonín J. Liehm o slovenských intelektuáloch v literatúre od Viliama Jablonického. Slovakista Emil Charous v rozsiahlej štúdii Blízkost přitahuje, odlišnost inspiruje predstavuje svoju antológiu Čeští spisovatelé o Slovensku, ktorá koncom roka 2005 vyšla aj v knižnej podobe. V čísle nechýba ani zaujímavá reflexia Zdenky Sojkovej k 190. výročiu narodenia Ľ. Štúra, hravé verše J. Žáčka Raději umřít smíchy.  Naďa Vokušová v článku Nie som povinný žiť priemernú dĺžku života predstavuje životný príbeh fotografa Jana Pavlíka (v roku 1988 spáchal samovraždu); jeho originálne fotografie ilustrujú časopis.

Obsahovým ťažiskom tohto čísla je publikovanie textov víťazov Literárnej súťaže Jána Kollára, ktorá sa konala po prvýkrát. Jej cieľom bolo podnietiť vznik textov „v oblasti tvorby v slovenčine alebo so slovenskou tematikou“, a podľa výsledkov súťaž naozaj podnietila vznik zaujímavých, zväčša i literárne podnetných a tvarovo originálnych krátkych poviedok a esejí. Medzi ich autormi sú zväčša vysokoškolskí študenti, ktorí sú v kontakte so slovenskou literatúrou alebo majú slovenské korene. Súťaž sa realizovala s podporou českého ministerstva školstva a jej vypisovateľ Slovenský literárny klub pri jej realizácii spolupracoval aj s Literárnym informačným centrom.

Anton Baláž