Recenzia
Ivan Stodola
07.07.2018

Čitateľsky príťažlivá pre záujemcov o vojenskú históriu

Vojtech Dangl je dlhoročný profesionálny historik, no zároveň patrí aj medzi najplodnejších slovenských autorov literatúry faktu. Jeho celoživotnou ťažiskovou témou sú vojenské dejiny vzťahujúce sa predovšetkým k územiu dnešného Slovenska. Takmer 800-stranová monografia Bitky a bojiská v našich dejinách sumarizuje výsledky jeho dlhoročných bádaní.
 
Vzťah slovenskej spoločnosti k jej vojenským dejinám je v porovnaní s okolitými krajinami vlažnejší. Neexistuje tu napríklad panteón generálov a veliteľov, ktorým by sa stavali sochy, či po ktorých by sa pomenovávali námestia. Dôvody sú zrejmé. Slovensko bolo takmer tisíc rokov súčasťou Uhorska a s jeho dejinami sa spoločnosť neidentifikuje. Kult legionárov nebol z pochopiteľných dôvodov nikdy taký silný ako v českých krajinách a vojenské vedenie počas SNP bolo štyridsať rokov systematicky zaznávané. Pokusy so Svätoplukom vyvolali oprávnené kontroverzie a štúrovským dobrovoľníckym výpravám predsa len velili predovšetkým českí a neskôr cisárski dôstojníci. Na pomyselnom tróne historického vedomia spoločnosti si teda svoje miesto neohrozene drží Milan Rastislav Štefánik. Kniha Vojtecha Dangla sa nesnaží o opak a v žiadnom prípade nie je oslavou militarizmu. Zdôrazňuje však, že naši predkovia „boli nielen objektom, ako sa v minulosti s obľubou zdôrazňovalo, ale aj činným subjektom ozbrojených konfliktov a vojnových dianí“.
 
Od Samovej ríše k prvej svetovej vojne
Publikácia je novým a rozšíreným vydaním dvoch zväzkov diela s rovnomenným názvom, ktoré zaznamenali čitateľský úspech. Vo vyše päťdesiatich kapitolách približuje vojny, bitky a ozbrojené konflikty, ktoré boli vedené na území Slovenska alebo výrazne zasiahli do dejín štátov, v ktorých sa toto územie nachádzalo. Ide teda predovšetkým o vojenské dejiny Veľkej Moravy, Uhorska a habsburskej monarchie. Približuje ich v širšom politickom kontexte, s dôrazom na dobovú taktiku, výzbroj, vojenský výcvik, fortifikáciu a ďalšie faktory ovplyvňujúce samotné udalosti. Všíma si však aj situáciu v zázemí a dopady vojen na nebojujúce obyvateľstvo.

Pokiaľ sa čitateľ rozhodne zahryznúť systematicky do celého textu, čaká ho podrobný exkurz zahŕňajúci najprv strety veľkomoravských panovníkov so susednou franskou ríšou; pustošivé nájazdy Tatárov (Mongolov), ktoré trvali len niečo vyše roka, no po ich skončení boli aj v dôsledku hladomoru niektoré oblasti takmer úplne vyľudnené; nasledujú konflikty uhorských panovníkov s mocnými oligarchami, ako aj vpády husitov a ich obávaných bojových vozov, vďaka ktorým dlhé roky odolávali križiackym výpravám; veľká časť sa venuje konfliktom s osmanskou ríšou a neľútostným bojom kurucov a labancov v rámci stavovských povstaní, počas ktorých sa uhorská šľachta domáhala svojich práv a privilégií voči centralizačným snahám Habsburgovcov.

V dôsledku permanentných bojov, rabovačiek, ako aj konfesionálnych rozporov sa stalo 17. storočie jedným z najkrvavejších období slovenských dejín. Autor ďalej podrobne opisuje ťažkú situáciu Márie Terézie po jej nástupe na trón a jej snahy o udržanie územnej integrity monarchie sprevádzané nevyhnutnými reformami armády. Za zmienku stojí, že len vo vojne o Sliezsko bolo zranených 400-tisíc mužov a počty mŕtvych sa odhadujú na 120-tisíc. Veľký priestor sa dostáva vojnám s revolučným a neskôr napoleonským Francúzskom, počas ktorých francúzski vojaci niekoľkokrát prešli územím dnešného Slovenska.

Historicky prvým vojenským vystúpením Slovákov so sformulovaným politickým, sociálnym a národným programom boli dobrovoľnícke výpravy v rokoch 1848 – 1849. Vojtech Dangl veľmi zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje zložitú problematiku revolúcií v habsburskej monarchii so zreteľom na jednotlivých aktérov. V centre záujmu sú pochopiteľne dobrovoľnícke jednotky pod politickým vedením štúrovcov. Nasledujú konflikty druhej polovice 19. storočia. Posledné kapitoly sa venujú situácii na nepokojnom Balkáne v predvečer prvej svetovej vojny. Tu sa Danglov exkurz končí. Okrem regulárnych vojen autor neobchádza ani ľudové povstania a živelné vzbury proti vrchnosti, akými boli napríklad Dóžovo, Časárove alebo tzv. cholerové povstanie. Osviežujúcou vsuvkou je kapitola venujúca sa dôstojníckej „súbojovej mánii“, ktorá sa rozmohla v 70. rokov 19. storočia.
 
Ukážková popularizačná monografia
Publikácia je vybavená veľkým množstvom obrázkov a moderne spracovaných máp, ktoré pomáhajú pri lepšej orientácii v problematike. Je potrebné oceniť úryvky z primárnych historických prameňov, ktorými je vybavená každá kapitola. Kniha by mohla byť veľmi funkčnou súčasťou školských knižníc. Sú to totiž práve vojenské dejiny, ktoré mnohých žiakov dokážu pritiahnuť k hlbšiemu záujmu o históriu. Je vhodným zdrojom, z ktorého môžu čerpať pri tvorbe svojich referátov a prezentácií. Jednotlivé kapitoly je možné čítať aj samostatne podľa aktuálneho záujmu čitateľa. Publikácia Bitky a bojiská v našich dejinách je výbornou ukážkou čitateľsky príťažlivej syntetickej monografie vhodnej pre širší okruh záujemcov o vojenskú históriu nášho územia.
 
Ivan Stodola