Recenzia
Pavel Habáň
27.12.2021

K jubileu Čestnej stráže prezidenta SR

V tomto roku si pripomíname 20. výročie vzniku Čestnej stráže prezidenta SR. Útvar bol síce novokonštituovaný už v roku 1993, po rozdelení Česko-slovenskej federatívnej republiky a vzniku Slovenskej republiky, no definitívne sa proces ukončil práve rokom 2001, keď sa Pluk čestnej stráže rozdelil na dva funkčné útvary:

1. Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky (ČS PSR)

2. Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ČS OSSR).

Veliteľ Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky plk. Ing. Branislav Vavrinec pri tejto príležitosti prezentoval príslušníkom Čestnej stráže prezidenta SR historické míľniky existencie útvaru a vyjadril hrdosť na spôsob plnenia úloh útvarom Čestnej stráže prezidenta SR. Spomenul aj svojich predchodcov v tejto funkcii; rozoslal im ďakovné listy, ktoré im budú pripomínať ich pôsobenie a osobný vklad pri konštituovaní a reprezentovaní tohto elitného útvaru.

Pripomeňme si aspoň stručne históriu slovenskej, správnejšie definované, česko-slovenskej čestnej stráže (Hradnej stráže), ktorá siaha k počiatkom konštituovania prvej Česko-Slovenskej republiky 28. októbra 1918. Hradná stráž sa stala súčasťou vytvárania symboliky – atribútov rodiaceho sa spoločného štátu. Išlo síce o jednotku Hradnej stráže, ktorá pôsobila na Pražskom hrade ako ochrana prezidenta Česko-Slovenskej republiky, ale zároveň plnila úlohu aj ako súčasť ceremoniálneho protokolu. V tejto jednotke už od počiatku slúžili okrem českých aj slovenskí vojaci, preto právom môžeme hovoriť o spoločnej histórii česko-slovenskej čestnej stráže (Hradnej stráže) a práve tu má svoje korene aj história slovenskej čestnej stráže.

Príslušníkmi novozaloženej Hradnej stráže boli spočiatku skúsení vojaci pôsobiaci v zahraničných légiách – ruskej, francúzskej a talianskej. V týchto začiatkoch pomáhala aj Česká obec Sokolská, ktorej členovia dopĺňali stav Hradnej stráže. Hradná stráž prispôsobovala svoj vývoj a vnútornú štruktúru zmenám, ktorými prechádzal aj samotný štát. Tie najpodstatnejšie sa udiali počas vyhlásenia Protektorátu Čechy a Morava, keď bola 29. júna 1939 Hradná stráž nielen zrušená, ale nástupnícka jednotka dostala aj nový názov: Prvý prápor Vládneho vojska (resp. Vládne vojsko). Robila však iba akúsi „štafáž“, pretože hlavné zabezpečenie a úlohy pri ochrane hradu prebrali nemecké jednotky.

Na Slovensku sa vytvorila jednotka na ochranu prezidenta v období rokov 1939 – 1945. Jej konštituovanie spolu s rôznymi zmenami názvov trvalo vlastne celé obdobie existencie Slovenského štátu. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bola Hradná stráž obnovená, ale jej pôsobenie na Pražskom hrade trvalo iba necelé tri roky. Po februárovom prevrate v roku 1948 prišlo k jej ďalšej premene. Zmien bolo po rôznych úpravách počas socialistického obdobia viacero. Tá najdôležitejšia sa udiala 28. októbra roku 1968. Národným zhromaždením Československej socialistickej republiky bol vydaný Ústavný zákon o Československej federácii vyhlásený v zbierke zákonov pod číslom 143/1968 Zb. V Bratislave tak vznikol Pluk čestnej stráže s pôsobnosťou na území Slovenskej federatívnej socialistickej republiky. Jeho úlohou bolo zabezpečovanie slávnostných akcií počas príletu a odletu štátnych delegácií, kladenie vencov k pamätníkom na území Slovenska počas štátnych sviatkov a výročí, ale aj vojenské pohreby. Pluk čestnej stráže sídlil v Bratislave v kasárňach na Šagátovej ulici na Mlynských nivách. Neoddeliteľnou súčasťou Pluku čestnej stráže bola aj Posádková hudba ministerstva vnútra, ktorá jednotku sprevádzala počas slávnostných akcií.

Návrat k pôvodným hodnotám nastal po revolučných udalostiach v roku 1989. Hradní stráž v Čechách i Pluk čestnej stráže na Slovensku prechádzali radikálnymi zmenami. Tou najpodstatnejšou bolo, že z pôsobnosti ministerstva vnútra sa vrátili pod ministerstvo obrany. Najdôležitejšia zmena prišla však v roku 1993, keď sa obe republiky, Slovenská aj Česká, oddelili a pretvorili na dva samostatné a suverénne štáty. Je to zároveň aj rok konštituovania a budovania novej jednotky čestnej stráže, ktorej proces bol zavŕšený v roku 2001.

Na pulty kníhkupectiev sa dostáva kniha autora Juraja Hradského Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky – história a súčasnosť z vydavateľstva Matice slovenskej, ktorá sa zaoberá vznikom týchto elitných útvarov v rôznych krajinách od obdobia pred naším letopočtom, pričom postupne prechádza ku vzniku uhorského kráľovstva, ktorého súčasťou bolo aj územie Slovenska. O tejto histórii hovorí zasvätene. Už takmer štyri desiatky rokov sa venuje dejinám chladných zbraní a vojenskej histórii. Dokonca počas absolvovania základnej vojenskej služby v období rokov 1974 – 1976 sám v Pluku čestnej stráže slúžil.

Vyšlo mu vyše dvadsať knižných publikácií a stovky článkov v domácich i zahraničných periodikách. Je autorom schváleného výtvarného návrhu šable pre dôstojníkov Čestnej stráže, vzor 1998 (M-1998, Model), ktorú používajú dodnes. Zúčastnil sa tvorby výzbroje Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky v historických uniformách, pušky, bodáka, šable a patrón tašky. Práve podľa jeho výtvarných návrhov bola táto výzbroj pre Čestnú stráž prezidenta SR v historických uniformách vyhotovená. Historické uniformy mali svoj základ a vzor v roku 1848, keď bol pre ne inšpiráciou obraz Petra M. Bohúňa Janko Francisci v dobrovoľníckej uniforme.

Kniha venovaná Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky vyšla práve pri príležitosti dvadsaťročného jubilea tohto útvaru. Tému histórie a súčasnosti Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky autor spracoval zaujímavým spôsobom; čitateľa prevádza prehistóriou telesných stráží až po súčasnosť s osobitným zameraním na naše územie od obdobia založenia Uhorského kráľovstva a politický vývoj po roku 1918 až po vznik Česko-Slovenskej republiky. Predslov do knihy napísala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a veliteľ Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky plk. Ing. Branislav Vavrinec.

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky – história a súčasnosť je kniha vypĺňajúca svojím obsahom akési vákuum, v ktorom sa táto zaujímavá téma strácala. Vyšlo len niekoľko článkov v tlači a interná publikácia o Čestnej stráži PSR. Tá sa však zaoberala porevolučným obdobím jestvovania útvaru so zameraním na vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993. Čitateľovi sa tu tak po prvý raz v ucelenej podobe predkladajú nové fakty, stručný popis výstroja a výzbroje, ako aj bohatá fotodokumentácia. Autor knihy sa rozhodol pre zložitú cestu. Predstavuje totiž čitateľovi históriu čestných či telesných stráží od čias, keď takéto útvary vznikali, pričom sa postupne sústreďuje hlavne na územie Uhorska a neskôr Československa. Otvára tak akoby trinástu komnatu, do ktorej slovenský čitateľ doteraz nemal možnosť nazrieť.

 

Juraj Hradský: Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

Martin: Matica slovenská, 2021