Panoráma slovenskej literatúry III - Ladislav Čúzy - Peter Darovec - Igor Hochel - Zuzana Kákošová - Pred prijímačkami na vysokú školu

Peter Darovec

Pred prijímačkami na vysokú školu

Ladislav Čúzy – Peter Darovec – Igor Hochel – Zuzana Kákošová

Panoráma slovenskej literatúry III

(Literárne dejiny od roku 1945 po súčasnosť)

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML 2006

  Tretia časť vedeckého a vydavateľského projektu Panoráma slovenskej literatúry v obraze dejín našej literatúry chronologicky nadväzuje na dve predchádzajúce časti a svojím zameraním predstavuje predovšetkým kvalitný, praktický a dostupný študijný materiál pre vysokoškolákov; samozrejme aj pre tých, ktorí nechcú vedomosti o slovenskej literatúre operliť konštatovaniami typu: Hviezdoslav, to je ten štúrovec, čo? Jednoducho možno povedať, že autorom – pedagógom z FiF Univerzity Komenského (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy) – sa znovu podarilo naplniť odborné a obsahové kritériá zodpovedajúce vhodnej rukoväti. Tak treba vnímať ich sústredenie na najdôležitejšie vývinové, kontextuálne prvky i na výber autorov a aj na z toho vyplývajúce „vynechávky“. To určite ovplyvnilo aj základnú kompozíciu knihy: diela sú rozdelené podľa základného druhového kľúča. V danom, pomerne aktuálnom a literárne živom období, by sme možno privítali aj veľkorysejšiu, žánrovo pestrejšiu koncepciu s pohľadmi na esejistiku, publicistiku a povedzme aj samu literárnu vedu... No dôležité a systematické pozitívum spočíva vo vytláčaní známeho čertíka našej literárnovednej reflexie prítomného v jednostrannej ideológii. Všetky Panorámy sú v tomto zmysle očistené a v zameraní na svoj predmet koncentrujú informácie o literárnych obdobiach vo všeobecnejších, úvodných štúdiách. V tretej časti sú to: Slovenská literatúra v súradniciach historického, politického, spoločenského a kultúrneho vývinu v rokoch 1945-1989; Slovenská poézia v rokoch 1945-1989; Slovenská próza v rokoch 1945–1989; Slovenská dráma 1945–1989 a štúdia Literatúra ako osobná vec, ktorá uvádza samostatnú kapitolu o literatúre po roku 1989 (do roku 2000). Okrem štúdií ďalší text už akosi klasicky, s dôrazom na prehľadnosť, štruktúrujú malé monografické portréty jednotlivých spisovateľov – zakaždým sa do nich vmestí životopisné okienko, typologizácia diel so stručnými poetologickými charakteristikami. Napríklad kapitolka o Rudolfovi Slobodovi je členená: Narcis, Britva, Hudba, Druhý človek, Rozum, Stratený raj, Porevolučné prózy.

  Publikácia Panoráma slovenskej literatúry III si určite zaslúži vnímavých a najmä diskurzívnych čitateľov.

–rm–