Martin Vlado

7. 2. 1959
Košice
Žáner:
poézia, próza

Životopis autora

Martin VLADO sa narodil 7. februára 1959 v Košiciach. Po maturite na gymnáziu v rodisku (1978) a opakovanom neúspešnom uchádzaní sa o štúdium medicíny absolvoval štúdium na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej. Krátko pracoval ako sanitár vo Vinohradskej nemocnici v Prahe, neskôr sa stal interným ašpirantom na Katedre tvárnenia kovov Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach (1984 – 1987). Po vyradení z ašpirantúry, keď ako nestraník odmietol pracovať v štruktúrach Socialistického zväzu mládeže, nedostal odporučenie na miesto vysokoškolského pedagóga a zamestnal sa v Ústave experimentálnej metalurgie SAV. V roku 1988 obhájil dizertačnú prácu. V roku 1989 získal učiteľské miesto na Katedre tvárnenia kovov Technickej univerzity v Košiciach, kde v súčasnosti pôsobí ako docent. Publikoval vyše dvadsať pôvodných vedeckých a odborných prác doma i v zahraničí (Česko, Veľká Británia). Poéziu začal uverejňovať až po roku 1989. Prvé básne publikoval v Novom slove a Dotykoch, neskôr v PULZ-e, Literárnom týždenníku, Ilúzii, Knižnej revue, Slovenských pohľadoch, RAK-u, v časopise súčasnej poézie Psí víno, v Slovenskom rozhlase, v zborníkoch Dotyky slova, Správna chvíľa a inde.