Foto © Peter Procházka

Jelena Paštéková

30. 3. 1951
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
Jelena PAŠTĚKOVÁ v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, r. 1969 – 74 estetiku a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od skončenia štúdií pôsobí v Literárnovednom ústave SAV, v r. 1976 – 82 ako interná ašpirantka, r. 1982 – 99 vedecká pracovníčka a vedecká tajomníčka, r. 1999 – 2006 riaditeľka Ústavu slov. literatúry SAV, v súčasnosti je jeho samostatnou vedeckou pracovníčkou. V r. 1991 – 93 bola externe vedúcou oddelenia výskumu a edičnej činnosti v Slov. filmovom ústave – Národnom… Čítať ďalej