SLOLIA

Spôsob a podmienky udeľovania dotácií

 • Kto sa môže o grant uchádzať?

Zahraniční vydavatelia, ktorí chcú publikovať slovenskú literatúru v preklade.

 • Aký je postup pri podávaní žiadosti?

Vyplňte žiadosť o dotáciu a pošlite ju spolu s kópiou autorskej a prekladateľskej zmluvy do kancelárie SLOLIA.

 • Uzávierky

31. január, 30. apríl, 31. júl, 31. október

 • O akú finančnú podporu sa môže žiadateľ uchádzať?

Grant komisie SLOLIA by mal čiastočne alebo kompletne pokryť náklady na preklad, autorský honorár a v odôvodnených prípadoch aj náklady na tlač či propagáciu. Výška dotácie sa odvíja od počtu preložených strán, náročnosti textu a je limitovaná internými predpismi grantového systému SLOLIA.

 • Ktoré žánre sú podporované?

Výbery z poézie jednotlivých autorov, antológie poézie, romány, výbery z poviedok, antológie prózy, knihy pre deti a mládež, antológie textov pre deti a mládež, výbery z dramatickej tvorby, resp. antológie dramatických textov, výnimočne aj literárnovedné texty. Vítame preklady do svetových jazykov, aj do jazykov malých krajín či jazykov vzdialených kultúr. Žiadnemu jazyku sa nedáva prednosť pred iným.

 • Kedy sa grant vypláca?

Schválená čiastka bude poukázaná na bankové konto zahraničného vydavateľa po tom, ako SLOLIA dostane od vydavateľa 5 výtlačkov dotovanej knihy. Zahraničný vydavateľ je povinný uviesť na niektorej z tirážnych strán tento text: Táto kniha vyšla s finančnou podporou Komisie SLOLIA, Literárne informačné centrum, Bratislava logo LIC. Ak vydavateľ o to písomne požiada, môže Literárne informačné centrum vyplatiť časť dotácie (výška stanovená podľa autorskej zmluvy) aj priamo slovenskému autorovi, resp. autorom.

 • Ďalšie podmienky
 • Platná žiadosť o dotáciu bude posudzovaná členmi Komisie SLOLIA. Komisia o  podpore rozhodne do štyroch týždňov od uplynutia uzávierky. Vydavateľ bude o výsledku informovaný listom doručeným poštou alebo emailom.    

 • Kniha, na ktorú udelí Literárne informačné centrum dotáciu, musí vyjsť do 2 rokov od schválenia príspevku. V prípade omeškania či iných problémov spojených s vydaním knihy musí zahraničný vydavateľ na to písomne a včas upozorniť Komisiu SLOLIA.

 • Komisia SLOLIA môže udeliť dotáciu iba na tú knihu, ktorá v čase podania žiadosti ešte knižne nevyšla. Komisia môže dodatočne znížiť prisľúbenú výšku dotácie, ak zistí, že dotovaná kniha je vytlačená nekvalitne (obálka, papier) a v oveľa nižšom náklade, než ako uviedol vydavateľ v žiadosti.

 • Komisia SLOLIA môže odložiť rozhodnutie o udelení dotácie v prípade, že rozpočet určený na podporu vydávania slovenskej literatúry v zahraničí je vyčerpaný. V tom prípade rozhodne o dotácii až začiatkom ďalšieho roka.

 • Komisia SLOLIA podporuje finančne aj publikovanie tematických čísiel so slovenskou literatúrou v zahraničných literárnych časopisoch (texty aspoň troch autorov), resp. publikovanie dlhšieho textu od jedného autora (napr. celá divadelné hra, novela atď). Šéfredaktori literárnych časopisov môžu podávať žiadosť o dotáciu v priebehu celého roka formou listu, v ktorom vyčíslia pravdepodobné náklady a uvedú výšku požadovanej dotácie.