SLOLIA

Spôsob a podmienky udeľovania dotácií

Spôsob a podmienky udeľovania dotácií

 • Kto sa môže o grant uchádzať?

Zahraniční vydavatelia, ktorí chcú publikovať slovenskú literatúru v preklade.

 • Aký je postup pri podávaní žiadosti?

Vyplňte žiadosť o dotáciu a pošlite ju spolu s kópiou autorskej a prekladateľskej zmluvy do kancelárie SLOLIA.

 • Uzávierky

31. január, 30. apríl, 31. júl, 31. október

 • O akú finančnú podporu sa môže žiadateľ uchádzať?

Grant komisie SLOLIA by mal úplne alebo čiastočne pokryť náklady na preklad, autorský honorár a v odôvodnených prípadoch aj náklady na tlač či propagáciu. Výška dotácie sa odvíja od počtu preložených strán, náročnosti textu a je limitovaná internými predpismi grantového systému SLOLIA.

 • Ktoré žánre sú podporované?

Výbery z poézie jednotlivých autorov, antológie poézie, romány, výbery z poviedok, antológie prózy, knihy pre deti a mládež, antológie textov pre deti a mládež, výbery z dramatickej tvorby, resp. antológie dramatických textov, výnimočne aj literárnovedné texty. Podporujeme preklady do svetových jazykov, aj do jazykov malých národov či jazykov vzdialených kultúr.

 • Kedy sa grant vypláca?

Schválená finančná čiastka bude poukázaná na bankové konto zahraničného vydavateľa vtedy, keď komisii SLOLIA bude doručených päť výtlačkov dotovanej knihy. Zahraničný vydavateľ je povinný uviesť na tirážnej strane tento text: Táto kniha vyšla s finančnou podporou Komisie SLOLIA, Slovenské literárne centrum, doplnený logom SLC. Ak vydavateľ o to písomne požiada, môže Slovenské literárne centrum vyplatiť časť dotácie (výška stanovená podľa autorskej zmluvy) aj priamo slovenskému autorovi, resp. autorom.

 • Ďalšie podmienky

 • Platná žiadosť o dotáciu bude posudzovaná členmi Komisie SLOLIA. Komisia o  podpore rozhodne do šiestich týždňov od dátumu uplynutia uzávierky. Vydavateľ bude o výsledku informovaný listom doručeným poštou alebo emailom.    

 • Kniha, na ktorú udelí Slovenské literárne centrum dotáciu, musí vyjsť do dvoch rokov od schválenia príspevku. V prípade omeškania či iných problémov spojených s vydaním knihy musí zahraničný vydavateľ o tom písomne a včas upozorniť Komisiu SLOLIA.

 • Komisia SLOLIA môže udeliť dotáciu iba na takú knihu, ktorá v čase podania žiadosti ešte knižne nevyšla. Komisia môže dodatočne znížiť prisľúbenú výšku dotácie, ak zistí, že dotovaná kniha je vytlačená nekvalitne (obálka, papier) a v oveľa nižšom náklade, ako uviedol vydavateľ v žiadosti.

 • Pri posudzovaní výšky dotácie sa zohľadňuje aj kvalita predošlých vydaných diel podporených komisiou SLOLIA a celková starostlivosť o ich distribúciu a propagáciu.

 • Komisia SLOLIA môže odložiť rozhodnutie o udelení dotácie v prípade, že rozpočet určený na podporu vydávania slovenskej literatúry v zahraničí je vyčerpaný. V tom prípade rozhodne o dotácii až začiatkom ďalšieho roka.

 • Komisia SLOLIA podporuje finančne aj publikovanie tematických čísel venovaných slovenskej literatúre v zahraničných literárnych časopisoch (texty aspoň troch autorov), resp. publikovanie dlhšieho textu od jedného autora (napr. celá divadelné hra, novela atď). Šéfredaktori literárnych časopisov môžu podávať žiadosť o dotáciu počas celého roka písomnou formou, vyčíslia predpokladané náklady a uvedú výšku požadovanej dotácie.