Dotácie a štipendiá

Na podporu šírenia a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí poskytuje SCUP v úzkej spolupráci s LF štipendiá zahraničným slovakistom zo všetkých krajín sveta (prekladateľom, literárnym vedcom, lingvistom, lexikológom, univerzitným pedagógom, študentom slovenskej literatúry, teoretikom prekladu atď.)

Jednou z hlavných úloh Slovenského literárneho centra  je podporovať vydávanie slovenskej literatúry v prekladoch do cudzích jazykov. Zahraničné vydavateľstvá môžu v termínoch do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra bežného roka podať žiadosť na finančnú dotáciu knihy slovenského autora/autorov, ktorú chcú vydať v preklade. Príspevok schválený Komisiou SLOLIA  by mal čiastočne alebo plne kryť prekladateľské náklady, autorský honorár, v odôvodnených prípadoch aj časť tlačiarenských nákladov.

Vyšehradské literárne štipendium, založené v roku 2012 Vyšehradským fondom, podporuje rezidenčné pobyty a literárne podujatia autorov beletrie aj vedeckej literatúry, básnikom, esejistom, kritikom, prekladateľom, literárnym publicistom a novinárom v krajín vyšehradskej štvorky. 

Slovenské literárne centrum, Mesto Banská Štiavnica a o.z. Literatúra ponúkajúmesačné rezidenčné pobyty v dĺžke jedného mesiaca prekladateľom slovenskej literatúry do cudzích jazykov TROJICA AIR (artist in residence).

Kultúrne centrum Eleuzína a Slovenské literárne centrum vyhlasujú novú grantovú výzvu na rezidenčné pobyty.

Na tomto mieste nájdete zoznam aktuálnych aj minulých výziev, štipendií, jednorazových grantov a ďalších relevantných informácií.