Dotácie a štipendiá

Literárne informačné centrum vyhlasuje výzvu na získanie dotácie na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka. Termín uzávierky posielania žiadostí je 30. 9. 2019. Viac informácií nájdete tu.

Na podporu šírenia a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí poskytuje SCUP v úzkej spolupráci s LF štipendiá zahraničným slovakistom zo všetkých krajín sveta (prekladateľom, literárnym vedcom, lingvistom, lexikológom, univerzitným pedagógom, študentom slovenskej literatúry, teoretikom prekladu atď.)

Jednou z hlavných úloh Literárneho informačného centra  je podporovať vydávanie slovenskej literatúry v prekladoch do cudzích jazykov. Zahraničné vydavateľstvá môžu v termínoch do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra bežného roka podať žiadosť na finančnú dotáciu knihy slovenského autora/autorov, ktorú chcú vydať v preklade. Príspevok schválený Komisiou SLOLIA  by mal čiastočne alebo plne kryť prekladateľské náklady, autorský honorár, v odôvodnených prípadoch aj časť tlačiarenských nákladov.

Vyšehradské literárne štipendium, založené v roku 2012 Vyšehradským fondom, podporuje rezidenčné pobyty a literárne podujatia autorov beletrie aj vedeckej literatúry, básnikom, esejistom, kritikom, prekladateľom, literárnym publicistom a novinárom v krajín vyšehradskej štvorky.