Sprístupňovanie informácií

Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v Slovenskom literárnom centre:

Žiadatelia môžu prístup k informáciám žiadať nasledovnými formami: 

 • telefonicky: 02 / 2047 3506 

 • e-mailom: brigita.drabova@litcentrum.sk

 • poštou:  Slovenské literárne centrum, 
               Brigita Drábová, Nám. SNP 12, 
               812 24 Bratislava

 • osobne: Brigita Drábová, Nám. SNP 12, 
               5. poschodie, dv.č. 506

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,

 • kto žiadosť podáva, a to v rozsahu: 
  a) ak žiadosť podáva právnická osoba je potrebné uviesť: názov/obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby žiadosť podáva,
  b) ak žiadosť podáva fyzická osoba je potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu pobytu,

 • ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiada žiadateľ sprístupniť),

 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).