Štipendiá pre prekladateľov slovenskej literatúry do iných jazykov (SCUP)

Vážení prekladatelia a prekladateľky, štipendium SCUP je, žiaľ, načas pozastavené pre krátenie finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry SR. Veríme, že v roku 2024 sa nám podarí vyrokovať lepšie podmienky a štipendiá budú naďalej - možno v upravenej podobe - existovať. Za pochopenie ďakujeme. 

 

 

Spôsob a podmienky udeľovania štidendií

Na podporu šírenia a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí poskytuje SCUP v úzkej spolupráci s LF štipendiá zahraničným slovakistom zo všetkých krajín sveta (prekladateľom, literárnym vedcom, lingvistom, lexikológom, univerzitným pedagógom, študentom slovenskej literatúry, teoretikom prekladu atď.);

  • štipendium sa udeľuje na prekladateľské študijné pobyty (2-3 týždne) na základe predloženej žiadosti so zdôvodneným (študijným alebo prekladateľským) projektom;

  • štipendium sa neposkytuje v hotovosti, ale vo forme štipendijného pobytu, v ktorom je zahrnuté ubytovanie (v Bratislave) alebo ubytovanie a strava (v Domove slovenských spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci alebo v Domove I. Stodolu v Piešťanoch); v hotovosti dostáva štipendista iba vreckové (v prípade pobytu v Bratislave aj príspevok na stravu vo výške 23,- eur/ deň);

  • štipendijný pobyt v DSS Timrava v Hornom Smokovci a v DIS v Piešťanoch nie je možné čerpať v mesiacoch júl, august a september; 

  • podmienkou udelenia štipendia - okrem náležite zdôvodnenej a schválenej žiadosti - je aj vyhlásenie uchádzača, že počas pobytu na Slovensku nepoberá finančnú podporu od inej organizácie;

  • formuláre žiadosti o štipendium : .DOC 

 

Slovenské centrum pre umelecký preklad (SCUP) vzniklo 1. októbra 1995 ako integrálna súčasť Slovenského literárneho centra (vtedy Národného literárneho centra) v Bratislave.

Základným predpokladom pre vznik SCUP bolo neuspokojivé zastúpenie slovenskej literatúry v kontexte európskej, resp. svetovej literatúry a naliehavá potreba propagácie a šírenia slovenskej literatúry v zahraničí.

Poslanie a ciele SCUP

  • vybudovať kvalitné profesionálne medzinárodné centrum pre zahraničných slovakistov, s primárnym zameraním na prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov;

  • poskytovať finančnú a morálnu pomoc pri vydávaní prekladov zo slovenskej literatúry v zahraničí;

  • organizovať medzinárodné prekladateľské konferencie, semináre a tvorivé prekladateľské dielne;

  • vytvoriť databázu prekladateľov slovenskej literatúry;

  • pomáhať zvýšiť záujem verejnosti o umelecký preklad ako o umeleckú disciplínu a pozdvihnúť spoločenské postavenie prekladateľa umeleckej literatúry na zodpovedajúcu úroveň.

 

Slovenské centrum pre umelecký preklad pri SLC chce upozorniť slovenských prekladateľov a vedeckých pracovníkov na aktivity obdobných inštitúcií v zahraničí:

Belgicko - Európske prekladateľské kolégium v Seneffe
Francúzsko - Medzinárodné kolégium umeleckých prekladateľov
Grécko - Medzinárodné spisovateľské a prekladateľské centrum
Írsko - Umelecké centrum The Tyrone Guthrie Centre
Maďarsko - Dom maďarských prekladateľov
Nemecko - Európske prekladateľské kolégium
Švédsko - Baltské centrum pre spisovateľov a prekladateľov
Veľká Británia - Britské centrum pre umelecký preklad

 

Zoznam štipendistov (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)